Kategorier

Merkelapper:

presstang press crimp

Produsenter

PayPal

 • Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Les hele loven her:
  http://lovdata.no/lov/2014-06-20-27

  U
  tvalgte paragrafer:
  § 34.Angreretten ved fjernsalg
  "Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. annet ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler er fristen 30 dager. For andre avtaler er fristen 14 dager.
  Fristen løper fra avtalen er inngått eller, ved livsforsikringsavtaler, fra forbrukeren har fått melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves i § 30 første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt."

  § 36.
  Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg
  "Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. Ved bruk av angreretten kan forbrukeren kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk er levert. Det beløpet forbrukeren skal betale skal stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse.
  Rett til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt etter forbrukerens anmodning, og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales i henhold til reglene i § 28 bokstav j, jf. § 30 første ledd.
  Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp etter annet ledd. Fristen løper fra den dagen den næringsdrivende mottar melding om bruk av angreretten. Forbrukeren skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakeføre ethvert beløp eller annet formuesgode som han eller hun har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren sender melding om bruk av angreretten."
  "
 • Generelt om angreretten
  Du har rett til å angre på ditt kjøp innen 14 dager fra avtalen er inngått.
  For å benytte seg av angrefrist, fyll ut angrerett skjema og send dette inn til Christech AS innen fristen for angrerett går ut.
  Frakt til Christech AS ved retur/angrerett skal dekkes av kunden, og beregnes til å være samme fraktkostnader som produktets opplyste fraktkostnader til kunde ved salg. Kostnaden vil være opplyst ved bestilling og på kundens faktura/kontantnota, som er vedlagt produktet eller sendt ut på mail.
  I enkelte tilfeller vil kunden kunne ha motatt rabatt på frakt ved kjøp, denne rabatten videreføres ikke til returkostnadene, og kunden må betale den fulle kostnaden ved retur / benyttelse av angrerett.
  Ved avtalt retur eller benyttelse av angrerett, skal produktet være i orginal forpakkning og pakkes trygt.
  Skadede produkter eller produkter som har mistet deler eller hele sin verdi p.g.a. bruk eller naturlig varighet, kan bli avkuttet eller miste sin rett til full tilbakebetaling ved retur / angrerett. 
  Vi henter ikke ut pakker sendt til oss på postoppkrav.


  For å laste ned angrerett skjerma trykk her:
  Angrerett-skjerma.pdf